Algemene Voorwaarden Dienstverlening en Produktverkoop

Lichtelijk Creatief Design ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DIENSTVERLENING

Klik hier voor de Algemene Leveringsvoorwaarden Produktverkoop.

Artikel 1: Definities

1.1 Lichtelijk Creatief Design is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55741991.
1.2 Onder klant wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Lichtelijk Creatief Design een overeenkomst aangaat voor het leveren van een dienst.

Artikel 2: Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen, overeenkomsten waarbij Lichtelijk Creatief Design, hierna te noemen: ‘de ondernemer’ partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door de ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aangaan overeenkomst

3.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor de ondernemer eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van de client.
3.2 De verplichtingen van de ondernemer gaan nooit verder dan door client schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4: Offerte en totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van de ondernemer zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is de ondernemer gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
4.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij de ondernemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
4.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en de ondernemer de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben in een opdrachtbevestiging.

Artikel 5: Medewerking door cliënt

5.1 Cliënt zal de ondernemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen, en indien van toepassing de noodzakelijke materialen en voorwerpen, verschaffen en alle medewerking verlenen.
5.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de ondernemer verstrekte informatie en de deugdelijkheid en veiligheid van bij 5.1 genoemde materialen en voorwerpen, ook indien deze van derden afkomstig is/zijn.
5.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 5.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel het door cliënt verstrekte niet voldoet aan het in artikel 5.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is de ondernemer bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 6: Uitvoering

6.1 De ondernemer neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
6.2 De ondernemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van de ondernemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
6.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de ondernemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 7: Wijzigingen en meerwerk

7.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door de ondernemer in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
7.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van de ondernemer.
7.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
7.4 Indien naar het oordeel van de ondernemer een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is de ondernemer bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 8: Honorarium

8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, een vast honorarium of een andere vorm van betaling overeenkomen.
8.2 Tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

Artikel 9: Prijs en betaling

9.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening.
9.2 Cliënt dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
9.3 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. De ondernemer is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
9.4 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van de ondernemer dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
9.5 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Artikel 10 Termijnen

10.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij de ondernemer schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en de ondernemer ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van de ondernemer of ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien de ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is de ondernemer gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijk van de ondernemer wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
12.2 De aansprakelijkheid van de ondernemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt de ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de ondernemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
12.3 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie, de deugdelijke en veilige materialen en voorwerpen welke de ondernemer, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
12.4 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, verlies en diefstal aan/van aan hem toevertrouwde materialen en voorwerpen, die onderwerp of onderdeel zijn van de opdracht, in het bijzonder indien de materiaalstaat hiervan vooraf niet of niet goed is vast te stellen, tenzij haar aantoonbaar grove nalatigheid kan worden verweten.
12.5 Client zal de ondernemer en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
12.6 Buiten de in artikel 12.1 genoemde aansprakelijkheid rust op de ondernemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 13: Annulering

13.1 De ondernemer behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van de ondernemer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient de ondernemer de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Beëindiging

14.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 15: Toepasselijk recht

15.1 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 16: Geschillen

16.1 Alle geschillen welk tussen de ondernemer en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter.
16.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 17: Garantiebepalingen

17.1 Indien er tevens sprake is van de fabricage van een of meerdere produkten in het kader van de overeenkomst gelden de volgende bepalingen: De ondernemer geeft twee jaar garantie op het geleverde. Indien er binnen deze termijn defecten aan het produkt of de montage ontstaan, te wijten aan materiaalfouten of het maakproces, dan worden deze kosteloos hersteld. Ofwel wordt het produkt vervangen of vergoed, indien herstelling niet mogelijk blijkt te zijn. In het laatste geval wordt een bijbetaling / waardevermindering toegepast, waarvan de grootte afhankelijk is van de redelijke duur van gebruik tot aan het moment van defect, binnen de garantietermijn.
17.2 De ondernemer gebruikt o.a. natuurlijke materialen zoals hout in haar produkten. De klant moet rekening houden met materiaalverandering onder invloed van omgevings- en klimaatomstandigheden, zoals direct en indirect zon- en kunstlicht, temperatuur en luchtvochtigheid of de aanwezigheid van insecten. Deze omstandigheden kunnen leiden tot verkleuring, krimp en scheurvorming of vraat (bij hout). De ondernemer stelt alles in het werk deze risico’s te vermijden en de klant deugdelijk te adviseren, maar kan dit niet uitsluiten en soms dragen bepaalde veranderingen juist bij aan het karakter van het produkt, waarbij bepaalde eigenschappen reeds aanwezig waren bij de levering van het produkt. Genoemde omstandigheden zijn uitgesloten van de garantiebepalingen bij 17.1, maar indien zulke omstandigheden de goede of deugdelijke werking van het produkt nadelig beïnvloeden zal met de klant naar een redelijke oplossing worden gezocht.
17.3 De ondernemer kan bestaande produkten, onderdelen daarvan, materialen & grondstoffen hergebruiken en hij onderzoekt en beoordeelt (mede) de deugdelijkheid en veiligheid hiervan alvorens ze toe te passen. Elektrische onderdelen en constructies worden gemaakt of aangepast overeenkomstig aktueel geldende normen. De garantiebepalingen als beschreven bij art. 17.1 zijn slechts van toepassing op het maakproces en nieuwe toegepaste materialen.

Artikel 18: Slotbepaling

18.1 De ondernemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande aankondiging. Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie van de algemene voorwaarden, o.a. te lezen op de website van de ondernemer: www.lichtelijkcreatief.nl
18.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
18.3 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.


Lichtelijk Creatief Design

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN PRODUKTVERKOOP

Artikel 1: Definities

1.1 Lichtelijk Creatief Design is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55741991.
1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de website ‘lichtelijkcreatief.nl’, een beurs, expositie of vergelijkbaar evenement, iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon en die bij Lichtelijk Creatief Design – hierna te noemen ‘de ondernemer’ een bestelling plaatst of produkt aankoopt, via welk medium dan ook.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen gedaan via de website, tijdens een beurs, expositie of een vergelijkbaar evenement of via enig ander medium.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Voor bestellingen en aankopen van produkten van de ondernemer die plaatsvinden in winkels, galeriën en bij evenementen, in binnen- of buitenland, en waarbij de ondernemer niet de directe aanbieder is, gelden de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder.
2.5 De ondernemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen, zonder voorafgaande aankondiging. Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie van de algemene voorwaarden, o.a. te lezen op de website van de ondernemer: www.lichtelijkcreatief.nl

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een orderbevestiging van een klant schriftelijk of per e-mail is aangeboden of verzonden op of naar het door de klant opgegeven postadres of e-mail adres. Zodra de order schriftelijk of per e- mail bevestigd wordt hebben de klant en de ondernemer een geldige overeenkomst.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand bij de aankoop of aanbetaling (zie ook 6.2) van een produkt tijdens een beurs, expositie of vergelijkbaar evenement waar de ondernemer haar produkten te koop aanbiedt, onder voorwaarde dat de klant kennis heeft kunnen nemen van deze algemene voorwaarden.
3.3 Alleen bestellingen met duidelijke naam, adres gegevens, telefoonnummer en e-mail vermelding worden in behandeling genomen.

Artikel 4: Persoonsgegevens

4.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door de ondernemer vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
– Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website.
– Eventuele informatieverstrekking, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief.

Artikel 5: Aanbod

5.1 De ondernemer gebruikt en verkoopt ook gebruikte artikelen en hierbij zijn eventuele gebruikssporen niet uit te sluiten. De klant gaat u akkoord met de staat waarin betreffend artikel zich bevindt. Alle artikelen zijn getest en voldoen in het geval van elektrische onderdelen aan de normen en eisen die bij wet en regelgeving zijn gesteld.
5.2 Informatie, omschrijving , foto’s/ afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door de ondernemer met betrekking tot het aanbod of produkt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
5.3 Voor afstandsverkoop hanteert de ondernemer de gebruikelijke en wettelijke voorwaarden die hiervoor gelden. Een klant heeft het recht een produkt zonder opgaaf van redenen terug te sturen, mits ongebruikt en in originele staat, binnen 14 dagen vanaf ontvangst van het produkt. Dit recht is niet geldig bij produkten die op bestelling of op maat zijn gemaakt. De kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de klant.

Artikel 6: Prijzen en Betalingen, aanbetalingen

6.1 Eventueel vermelde prijzen zijn aangegeven in euro´s en inclusief 21% BTW. Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Redelijke meerkosten voor o.a. proefplaatsingen en montage op lokatie worden in overleg bepaald en schriftelijk aan de klant medegedeeld. Binnen een straal van 25km om de vestigingslokatie van de ondernemer worden voor proefplaatsingen geen meerkosten in rekening gebracht. Op te verrichten diensten zijn tevens de algemene voorwaarden voor dienstverlening van de ondernemer van toepassing.
6.2 Bestellingen kunnen op de volgende manieren worden betaald:
– Contante betaling bij afhalen of aflevering (dit gebeurt op afspraak, in overleg met de klant).
– Betaling via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van de ondernemer, onder vermelding van een factuur- of notanummer, binnen de daarop aangegeven termijn.
– Een aanbetaling kan in onderling overleg worden afgesproken; wordt schriftelijk bevestigd en bedraagt niet meer dan 25% van het aankoopbedrag.
6.3 Een product wordt verstuurd nadat het volledige totaalbedrag op de bankrekening is bijgeschreven. Indien de betaling niet binnen 5 dagen is ontvangen, wordt het artikel weer in de verkoop gedaan.
6.4 De ondernemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 7: Verzendkosten

7.1 Verzendkosten Nederland: tarieven volgens PostNL of een andere vervoerder. De verzendkosten worden op basis van gewicht en afmetingen bepaald.
7.2 Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht en afmetingen een ander tarief berekend. Hiervoor dient eerst via email contact te worden opgenomen met de ondernemer.
7.3 Typfouten en fouten bij de berekening van de verzendkosten voorbehouden.
7.4 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

Artikel 8: Levering

8.1 Ophalen of leveren van de goederen kan enkel op afspraak, in overleg met de ondernemer. In het geval van kwetsbare artikelen verdient afhalen of leveren de voorkeur.
8.2 De ondernemer levert wereldwijd. Voor bestellingen vanuit het buitenland dient eerst via e-mail contact te worden opgenomen over de hoogte van de verzendkosten. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.
8.3 Artikelen worden deugdelijk verpakt voor verzending. De ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens de verzending.
8.4 Bij ontvangst van betaling verstuurt de ondernemer de bestelling binnen zeven werkdagen. De genoemde levertijd is indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.
8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het eigendom van producten gaat pas over op het moment dat het volledige bedrag van die producten is voldaan. Indien de klant in gebreke blijft kan de ondernemer de producten terug vorderen en zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de klant. Eventuele retourzendingen aan de ondernemer zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
10.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11: Garantiebepalingen

11.1 De ondernemer geeft twee jaar garantie op het geleverde. Indien er binnen deze termijn defecten aan het produkt of de montage ontstaan, te wijten aan materiaalfouten of het maakproces, dan worden deze kosteloos hersteld. Ofwel wordt het produkt vervangen of vergoed, indien herstelling niet mogelijk blijkt te zijn. In het laatste geval wordt een bijbetaling / waardevermindering toegepast, waarvan de grootte afhankelijk is van de redelijke duur van gebruik tot aan het moment van defect, binnen de garantietermijn.
11.2 De ondernemer gebruikt o.a. natuurlijke materialen zoals hout in haar produkten. De klant moet rekening houden met materiaalverandering onder invloed van omgevings- en klimaatomstandigheden, zoals direct en indirect zon- en kunstlicht, temperatuur en luchtvochtigheid of de aanwezigheid van insecten. Deze omstandigheden kunnen leiden tot verkleuring, krimp en scheurvorming of vraat (bij hout). De ondernemer stelt alles in het werk deze risico’s te vermijden en de klant deugdelijk te adviseren, maar kan dit niet uitsluiten en soms dragen bepaalde veranderingen juist bij aan het karakter van het produkt, waarbij bepaalde eigenschappen reeds aanwezig waren bij de levering van het produkt. Genoemde omstandigheden zijn uitgesloten van de garantiebepalingen bij 11.1, maar indien zulke omstandigheden de goede of deugdelijk werking van het produkt nadelig beïnvloeden zal met de klant naar een redelijke oplossing worden gezocht.
11.3 (zie ook art.5.1) De ondernemer kan bestaande produkten, onderdelen daarvan, materialen & grondstoffen hergebruiken en hij onderzoekt en beoordeelt de deugdelijkheid en veiligheid hiervan alvorens ze toe te passen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij redesign objecten. Elektrische onderdelen en constructies worden gemaakt of aangepast overeenkomstig aktueel geldende normen. De garantiebepalingen als beschreven bij art. 11.1 zijn slechts van toepassing op het maakproces en nieuwe toegepaste materialen. Indien er binnen twee jaar een defect optreedt aan hergebruikte onderdelen en materialen zal in alle redelijkheid met de klant worden gezocht naar een oplossing.

Artikel 12: Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle geschillen, rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn laatst gewijzigd / bijgewerkt op 25-11-2016